بیست و سومین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

تجهیزات پزشکی، دندادنپزشکی، داروئی و آزمایشگاهی

3 الی 6 خرداد ماه 1401

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

تجهیزات پزشکی و بیمارستانی اوحد سالن ۳۸ غرفه ۳۹

اطلاعیه ی نمایشگاه بین المللی ایران هلث