تابلو های ایزوله اتاق عمل

تابلوهای ایزوله مخصوص اتاق عمل به همراه LIM دینامیکی تخصصی مشابه سیستم   Square D  با امکان تشخیص کلیه خطاهای متقارن و غیر متقارن.