کنسول های عمودی

کنسول های عمودی کنار تخت بستری جهت سرویس دهی بهتر به تیم پزشکی و بیمار در اختیار بیمارستان ها قرار می گیرند و برای استفاده در بخش های بستری، مراقبت های ویژه CCU ، ICU و ریکاوری می باشند.