مانیفلد

مانیفلد مرکز توزیع گاز اکسیژن و نیترو اکسید که به صورت اتوماتیک کار میکند.