آویزهای اتاق عمل

آویز گازهای طبی جهت اتاق های عمل و بخش های مراقبت ویژه طراحی شده است که در مدل های مختلف قابل ارائه می باشد.