اتلت و ولوباکس

اتلت گازهای طبی از حساسترین تجهیزات بخش گازهای طبی است. اتلت  مطابق با استاندارد JIS وبا مغزی استیل پلاستیکی طراحی شده است.