فلومتر

فلومتر اکسیژن مدل با رنگ استاندارد از اکسیژن به رنگ سبز و مرطوب کننده مخصوص به صافی هوا جهت استفاده از سیستم گاز اکسیژن شبکه بیمارستانی با قابلیت کنترل دقیق جریان هوای مرطوب.