آتلت

AGSS

آتلت

AGSS

بررسی تخصصی

اتلت گازهای طبی از حساسترین تجهیزات بخش گازهای طبی است . اتلت  مطابق با استاندارد JIS وبا مغزی استیل پلاستیکی طراحی شده که فقط با آدابتور مخصوص به خود می توان از گاز هر اتلت استفاده کرد و مانع هر گونه اشتباه احتمالی پرستار استفاده کننده می شود . کارایی آسان و رنگهای استاندارد هرنوع گاز باعث ایجاد اطمینان و ایمنی کادر پزشکی بیمارستان ها و بیماران می باشد .

ویژگی منحصرمخصوص دفع پسماند گاز CO2