تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه

LIM

تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه

LIM

بررسی تخصصی

LIM دینامیکی دستگاهی است برای تست و آزمایش میزان جریان گذرنده از بدن بیمار که به طور همزمان با سیستم برق ایزوله و مین تماس برقرارکند این جریان عمدتاً می تواند به گونه های مختلف حتی به غیر از تماس بیمار نیز ایجاد شود و به هیچ وجه جریانی نیست که واقعاً وجود دارد بلکه حداکثر مقدار جریانی است که می تواند وجود داشته باشد .

LIM دینامیکی واحد قادر است قطعی سیستم زمین دستگاه را به واسطه یک آلارم به صورت سمعی و بصری اعلام نماید :

  • آلارم ایزوله جانبی Substation

جهت کنترل تابلوهای ایزوله در سایز قسمت ها نظیر محل استقرار نرس ، اتاق عمل و یا اتاق اپراتور فنی بیمارستان استفاده می شود .

  • فیدرهای ورودی و خروجی

مجموعه تابلوهای ایزوله دارای فیدرهای مخصوص برق ورودی (غیرایزوله) که بر حسب نوع ترانس و توان آن متفاوت است.

  • شینه ارت

که از یک شینه مسی در تابلو تعبیه شده و کلیه سیم های ارت پریزهای اتاق عمل به این شینه متصل و از این شینه توسط سیم مسی ارت به سطح مقطع 16 الی 32 میلیمتر مربع جهت اتصال به شبکه ارت اصلی اتاق عمل استفاده می شود .

ویژگینمایش Real Time جریان نشتی ارت کل تابلو
امکان تست دستگاه جهت اطمینان از صحت عملکرد آن
هشدار صوتی و بصری در هنگام بروز خطای جریان نشتی ارت
نوعاز نوع دینامیکی با قابلیت تشخیص خطاهای جریان نشتی ارت از نوع مقاومتی، خازنی، ترکیبی، متقارن و نامتقارن