تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه

جعبه پریز

تابلوهای ایزوله اتاق عمل و مراقبت ویژه

جعبه پریز

ویژگی منحصرپکیج کامل پریز و سوکت ارت
قابلیت هاقابلیت نصب انواع پریز قفل شو و روپوش دار