اتلت گازهای طبی

اتلت 5 گاز

اتلت گازهاي طبي ازحساسترين تجهيزات بخش گازهاي طبي است. اتلتها به گونه اي طراحي شده كه فقط با آدابتور مخصوص به خود مي توان از گاز هراتلت استفاده كرد ومانع هر گونه اشتباه احتمالي پرستار استفاده كننده مي شود . كارايي آسان ورنگهاي استاندارد هرنوع گاز باعث ايجاد اطمينان وايمني كادر پزشكي بيمارستانها وبيماران مي باشد . اتلت مدل Star II به صورتي طراحي شده كه به آساني قابل كم يا اضافه كردن ازيك گاز تا پنج گاز مي باشد

 

طول : 0000

عرض : 0000

ارتفاع : 0000

جنسیت : پلاستیک

رنگ بندی : سفید و صدفی

اتلت 4 گاز

اتلت گازهاي طبي ازحساسترين تجهيزات بخش گازهاي طبي است. اتلتها به گونه اي طراحي شده كه فقط با آدابتور مخصوص به خود مي توان از گاز هراتلت استفاده كرد ومانع هر گونه اشتباه احتمالي پرستار استفاده كننده مي شود . كارايي آسان ورنگهاي استاندارد هرنوع گاز باعث ايجاد اطمينان وايمني كادر پزشكي بيمارستانها وبيماران مي باشد . اتلت مدل Star II به صورتي طراحي شده كه به آساني قابل كم يا اضافه كردن ازيك گاز تا پنج گاز مي باشد

 

طول : 0000

عرض : 0000

ارتفاع : 0000

جنسیت : پلاستیک

رنگ بندی : سفید و صدفی

اتلت 2 گاز

اتلت گازهاي طبي ازحساسترين تجهيزات بخش گازهاي طبي است. اتلتها به گونه اي طراحي شده كه فقط با آدابتور مخصوص به خود مي توان از گاز هراتلت استفاده كرد ومانع هر گونه اشتباه احتمالي پرستار استفاده كننده مي شود . كارايي آسان ورنگهاي استاندارد هرنوع گاز باعث ايجاد اطمينان وايمني كادر پزشكي بيمارستانها وبيماران مي باشد . اتلت مدل Star II به صورتي طراحي شده كه به آساني قابل كم يا اضافه كردن ازيك گاز تا پنج گاز مي باشد

 

طول : 0000

عرض : 0000

ارتفاع : 0000

جنسیت : پلاستیک

رنگ بندی : سفید و صدفی