مشخصات فنی

الف - ميتوان روشنايي عمومي اتاق راكه بطور غير مستقيم بوده از چراغهاي فلورسنت FPL باعمرزياد1x36 وات 2 عدد استفاده کرد .

ب - ميتوان روشنايي مطالعه با چراغ فلورسنت FPL باعمرزياد 1x36 وات به تعداد 1 عدد درنظرگرفت .چراغهاداراي بالاست الكترونيكي بوده وتوسط حبابهاي Plexiglass محافظت ميشوند.

ج - ترمينالهاي اتصال وارتباط به شبكه اصلي روي برد تعبيه شده كه مجموعه فوق رابه طور كامل تست وآماده نصب مي كند ومحل عبوركابلهاي برق ولوله كشي مربوط به گازهاي طبي به صورت جداگانه تعبيه گرديده است .

د- تعبيه محل اتلت گازهاي طبي

هـ- كليه كليدوپريزهاي دستگاه مارك لگراندLegrand فرانسه و یا مشابه مي باشد

توضیحات محصول

كنسول (برد) بالاي تخت براي استفاده دربخشهاي بستري ميباشد و از يك مجموعه كامل تشكيل شده است ؛ تمام قسمتهاي دستگاه از آلومينيوم آنودايز با پوشش رنگ مخصوص الكترواستاتيك ميباشد؛ به منظورسهولت درسرويس وتعمير وتعويض قطعات كليه تجهيزات اعم ازكليد وپريزها واتلت ها وسيستم نرسكال برروي پروفيل زيرين دستگاه نصب شده است همچنين رويه دستگاه قابليت جداشدن كامل بدون ايجداشكال راداراست